Wednesday, 25 April 2012

Gambar-gambar Keluarga Bahagia

Tugas-Tugas Keluarga Dalam Bidang Kesihatan

Keluarga mempunyai tugas dalam pemeliharaan kesihatan para anggotanya dan salingmemelihara (Friedman, 1981).  5 tugas kesihatan yang harus dilakukan oleh keluarga iaitu :
1) Mengenai gangguan perkembangan kesihatan setiap anggotanya.
2) Mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang tepat.
3) Memberikan rawatan kepada anggota keluarganya yang sakit dan yang tidak membantu dirinya kerana cacat / usia yang terlalu muda.
4) Mempertahankan suasana di rumah yang menguntungkan kesihatan dan perkembangan keperibadian anggota keluarga.
5) Mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dari lembaga-lembaga kesihatan yang menunjukkan pemanfaatan dengan kemudahan kesihatanyang ada.

Fungsi Keluarga

Menurut WHO (1978)
Fungsi Biologis
(1) Untuk meneruskan keturunan
(2) Memelihara dan membesarkan anak
(3) Memenuhi kebutuhan gizi kleuarga
(4) Memelihara dan merawat anggota keluarga
 Fungsi Psikologis
(1) Memberikan kasih sayang dan rasa aman
(2) Memberikan perhatian diantara anggota keluarga
(3) Membina pendewasaan kepribadian anggota keluarga
(4) Memberikan identitas keluarga
Fungsi Sosialisasi
(1) Membina sosialisasi pada anak
(2) Membina norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkah perkembangan
anak
(3) Meneruskan nilai-nilai keluarga
Fungsi Ekonomi
(1) Mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga
(2) Pengaturan dan penggunaan penghasilan keluarga untuk memenuhi
kebutuhan keluarga
(3) Menabung untuk memenuhi kebutuhah keluarga di masa yang akan
datang. Misalnya : pendidikan anak, jaminan hari tua.
Fungsi Pendidikan 
(1) Menyekolahkan anak untuk memberikan pengetahuan, ketrampilan dan
membentuk perilaku anak sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
(2) Mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa yang akan datang dalam
memenuhi perannya sebagai orang dewasa.
(3) Mendidik anak sesuai dengan tingkat-tingkat perkembangannya.

Menurut Friedman (1998) :
1) Fungsi Affective
(1) Menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan sehat secara mental
saling mengasuh, menghargai, terikat dan berhubungan.
(2) Mengenal identitas individu
(3) Rasa aman

2) Fungsi Sosialisasi Peran
(1) Proses perubahan dan perkembangan individu untuk menghasilkan
interaksi sosial dan belajar berperan.
(2) Fungsi dan peran di masyarakat.
(3) Sasaran untuk kontak sosial didalam atau di luar rumah.
3) Fungsi Reproduksi
Menjamin kelangsungan generasi dan kelangsungan hidup masyarakat.
4) Fungsi Ekonomi
(1) Memenuhi kebutuhan tiap anggota keluarga
(2) Menambah penghasilan keluarga sampai dengan pengalokasian dana
5) Fungsi Perawatan Kesehatan
(1) Konsep sehat sakit keluarga
(2) Pengetahuan dan keyakinan tentang sakit → tujuan kesihatan keluarga →
keluarga mandiri

Bentuk-bentuk Keluarga

1) Tradisional 
(1) Nuclear Family atau Keluarga Inti
 Ayah, ibu, anak tinggal dalam satu rumah ditetapkan oleh sanksi-sanksi
legal dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja di
luar rumah.
(2) Reconstituted Nuclear
 Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami
atau istri. Tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya baik itu bawaan
dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru.
(3) Niddle Age atau Aging Cauple
 Suami sebagai pencari uang, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di
rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah atau
perkawinan / meniti karier.
(4) Keluarga Dyad / Dyadie Nuclear
 Suami istri tanpa anak.
(5) Single Parent
Satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak.
(6) Dual Carrier
 Suami istri / keluarga orang karier dan tanpa anak.
(7) Commuter Married
 Suami istri / keduanya orang karier dan tinggal terpisah pada jarak
tertentu, keduanya saling mencari pada waktu-waktu tertentu.
(8) Single Adult  
 Orang dewasa hidup sendiri dan tidak ada keinginan untuk kawin.
(9) Extended Family 
 1, 2, 3 geneasi bersama dalam satu rumah tangga.
(10) Keluarga Usila 
 Usila dengan atau tanpa pasangan, anak sudah pisah.
2) Non Tradisional
1) Commune Family


Beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber yang sama,
pengalaman yang sama.
Cohibing Coiple
Dua orang / satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin.
Homosexual / Lesbian
Sama jenis hidup bersama sebagai suami istri.
Institusional
Anak-anak / orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti.
Keluarga orang tua (pasangan) yang tidak kawin dengan anak

Definisi Keluarga

1. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas Kepala Keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat dibawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan
(Depkes RI, 1998)
2. Anggota rumah tangga yang saling berhubungan melalui pertalian darah adaptasi atau perkawinan
(WHO, 1969).
3. Keluarga adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu rumah tangga dalam kedekatan yang konsisten dan hubungan yang erat (Helvie, 1981)